Algemene voorwaarden

Hieronder vind je alles wat je moet weten voor het aanschaffen van je design kranen, -spoelbakken en/of accessoires!

 

Artikel 1: Definities en toepasselijkheid 

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a) Afnemer: iedere afnemer, waaronder de groothandel, verwerker en/of detaillist en niet zijnde een consument, die met Caressi B.V. een Overeenkomst aangaat;
b) Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene verkoop- en leverings-, en betalings- voorwaarden;
c) Caressi: Caressi B.V.
d) Overeenkomst: het geheel van afspraken tussen Caressi en Afnemer betreffende de verkoop en levering van spoelbakken, kranen en accessoires, dit in de ruimste zin.

2. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van en zijn van toepassing op alle Overeen- komsten tussen Caressi en de Afnemer, alsmede op alle (rechts)handelingen en buitencontractuele verbintenissen van Caressi met, voor of jegens Afnemer bij de totstandkoming en/of uitvoering daar- van.

3. Bedingen, afkomstig van Afnemer, afwijkend van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk door Caressi zijn aanvaard. Caressi wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van door Afnemer gehanteerde (algemene) voorwaarden van de hand.

4. Bij strijd tussen een bepaling in een Overeenkomst en een bepaling in deze Algemene Voor- waarden, geldt dat de bepaling in de Overeenkomst prevaleert.       

5. Caressi is bevoegd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De wijzigingen treden in werking nadat deze kenbaar zijn gemaakt aan de Afnemer en in ieder geval 1 maand nadat de gewijzigde algemene voorwaarden zijn geplaatst op de website van Caressi (www.caressi.nl).

6. Caressi is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een Overeenkomst, waarvan de kosten aan de Afnemer zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgave. 

Artikel 2: Totstandkoming Overeenkomsten 

1. De aanbiedingen van Caressi zijn steeds vrijblijvend in die zin dat zij moeten worden opgevat als een uitnodiging tot het doen van een bestelling. De Overeenkomst komt tot stand, als de op basis van de aanbieding gedane bestelling van de Afnemer door Caressi wordt aanvaard door middel van een verkoopbevestiging in welke vorm ook. 

2. De prijzen als vermeld in de door Caressi uitgebrachte catalogi, prijslijsten of andere brochures zijn indicatief en binden Caressi niet; de Afnemer kan hier geen enkel recht aan ontlenen. Voornoemde prijzen kunnen steeds door Caressi worden gewijzigd. De Afnemer is, met inachtneming van het in artikel 13 dienaangaande bepaalde, de prijs verschuldigd die Caressi in haar opdrachtbevestiging dan wel factuur aan Afnemer heeft opgenomen.

3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede mondelinge af- spraken en/of toezeggingen door Caressi of namens Caressi gedaan, binden Caressi slechts indien deze schriftelijk zijn bevestigd.

4. Alle kosten die voortvloeien uit door Afnemer gewenste en door Caressi aanvaarde wijzigingen op een eerder gesloten en bevestigde Overeenkomst komen voor rekening van Afnemer.

5. Indien een Overeenkomst wordt gesloten met meer dan één Afnemer, rusten alle verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden hoofdelijk op ieder van de Afnemers. 

Artikel 3: Garanties 

1. Indien binnen de overeengekomen garantietermijn een gebrek optreedt dan draagt Caressi indien tijdig, conform het bepaalde in artikel 4 en artikel 5, is gereclameerd en de reclame door haar wordt geaccepteerd zorg voor reparatie respectievelijk herlevering van binnen een door de Afnemer na overleg met Caressi in redelijkheid te stellen termijn. Indien de reclame niet door Caressi wordt geaccepteerd, staat de Afnemer beroep open bij de Stichting Geschillencommissies Keukenwerkbladen te Den Haag conform het bepaalde in artikel 4. 

2. Indien Caressi niet aan het in het voorgaande lid gestelde kan voldoen, bijvoorbeeld omdat het product zich niet, althans niet meer in dezelfde vorm of hoedanigheid in zijn assortiment bevindt, zal Caressi na overleg met Afnemer overgaan tot aflevering van een gelijkwaardig product, dan wel zal Caressi de koopprijs van het product, waaraan het gebrek zich heeft geopenbaard, aan Afnemer terugbetalen.

3. Indien Caressi eenmaal op voet van dit artikel heeft gepresteerd dan blijft met betrekking tot het gerepareerde of ter vervanging geleverde product de garantie gedurende de resterende garantietermijn van het oorspronkelijke product van kracht.

4. Geringe, in de handel toelaatbaar geachte, en niet te vermijden afwijkingen in kleur en/of structuur (waarbij stalen of monsters altijd slechts een globale indruk geven van de te leveren zaak) leveren geen tekortkoming door Caressi op. Gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage en/ of onoordeelkundig gebruik en/of onoordeelkundige installatie of inbouw leveren eveneens geen tekortkoming van Caressi op.

5. De Afnemer kan slechts een beroep doen op garantie of Caressi anderszins aansprakelijk stellen indien hij aan al zijn verplichtingen, meer in het bijzonder zijn betalingsverplichtingen en de voorwaarden als bedoeld in het volgende artikel heeft voldaan. 

Artikel 4: Reclamatie 

1. Met het oog op de door Caressi te verstrekken garantie en ter voorkoming van onnodige schade voor een van de betrokkenen in het geval van een onder de garantie vallend gebrek is de Afnemer verplicht om het door Caressi geleverde product grondig te (laten) inspecteren op eventuele gebreken en wel zo spoedig mogelijk na de aflevering, doch in ieder geval voor doorlevering aan derden of verwerking. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen twee kalenderdagen na de levering schriftelijk aan Caressi te worden gemeld voorzien van een zo compleet mogelijk overzicht van de klacht met foto of video, inclusief naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de eind- klant naar service@caressi.nl. Slechts die gebreken die in alle redelijkheid niet binnen voormelde termijn door de Afnemer geconstateerd hadden kunnen worden, doch wel alsnog binnen één maand na de levering worden geconstateerd, dienen binnen laatstgenoemde termijn schriftelijk aan Caressi te worden gemeld. Indien dit niet gebeurt, wordt de Afnemer geacht de geleverde producten in conformiteit te hebben aanvaard. Bovengenoemde melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Caressi in staat is adequaat te reageren. De Afnemer dient Caressi in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 

2. De Afnemer is verplicht respectievelijk staat er jegens Caressi voor in dat bij de verwerking of installatie van het product op een vakkundige wijze te werk wordt gegaan en materialen worden gebruikt die toelaten dat het product, indien met het oog op de nakoming van de garantie nodig, op een gemakkelijke wijze kan worden verwijderd c.q. herplaatst. 

Artikel 5: Geschillen 

1. Indien een gebrek optreedt dat naar het oordeel van de Afnemer te wijten is aan Caressi als bedoeld in artikel 3 lid 2, dient de Afnemer dit op straffe van verval van recht binnen de in artikel 4.1 genoemde termijnen te melden aan Caressi op de wijze als omschreven in dat artikel.

2. Indien Caressi de reclame, als in het vorige lid bedoeld, accepteert, zal deze conform artikel 3 lid 2 zorg dragen voor reparatie respectievelijk herlevering respectievelijk aflevering van het ont- brekende. 

Artikel 6: Aflevering 

1. De Afnemer is verplicht tot in ontvangstneming van het product, zodra dit aan hem ter aflevering wordt aangeboden.

2. Een bij de aflevering van zaken verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven tenzij de Afnemer zijn bezwaar daartegen terstond na ontvangst van de zaken aan Caressi meldt.

3. Ook al meldt de Afnemer tijdig aan Caressi dat hem minder is geleverd dan op het in het tweede lid van dit artikel bedoelde document is vermeld, dan geeft hem zulks niet het recht tot op- schorting van betaling van het daadwerkelijk geleverde aantal.

4. Tenzij anders overeengekomen zijn de kosten van het vervoer voor rekening van de Afnemer en is het vervoer van de zaken voor zijn risico. De aflevering vindt dan plaats op het moment dat de zaken op het vervoermiddel zijn geladen. Indien evenwel levering franco magazijn Afnemer is overeengekomen is het vervoer van het product voor rekening en risico van Caressi. In het geval levering franco magazijn Afnemer behoeft Caressi de zaak niet verder te vervoeren dan tot de plaats waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar en veilig (gemaakt) terrein kan komen. Levering geschiedt steeds naast het voertuig, op welke plaats de Afnemer verplicht is de zaak in ontvangst te nemen. De Afnemer dient er naar redelijkheid onder meer door het ter beschikking stellen van hulpkrachten aan bij te dragen dat Caressi op een gemakkelijke wijze zijn verplichting tot het lossen van een zaak kan nakomen. Indien de Afnemer ter zake in gebreke blijft dan komen de daardoor veroorzaakte kosten voor zijn rekening. 

5. Schade die ontstaat ten gevolge van het gebruik van een takel, lift, heftruck, kraan of enig ander hulpmiddel is voor risico en rekening van degene die verantwoordelijk is voor dat gebruik.

6. Een transportverzekering wordt door Caressi slechts afgesloten op uitdrukkelijk verzoek van de Afnemer; alle daarmee samenhangende kosten zijn voor rekening van de Afnemer.

Artikel 7: Leveringstermijn; Levering op afroep 

1. De verwachte levertijd wordt door Caressi zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Caressi is verplicht zich in te spannen om binnen deze verwachte tijd te presteren. De levertijd wordt steeds geacht bij benadering te zijn opgegeven of overeengekomen tenzij uitdrukkelijk een fatale termijn is afgesproken. 

2. De Afnemer heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij een eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld van Caressi. 

3. Wegens overschrijding van de levertijd kan de Afnemer de Overeenkomst niet ontbinden of de ontvangst en/of betaling van de zaken weigeren. Wel heeft de Afnemer recht om na het verstrijken van de levertijd Caressi schriftelijk te sommeren binnen drie weken na dagtekening te leveren op straffe van ontbinding. In dat geval heeft de Afnemer geen recht op enige schadevergoeding. 

4. In geval levering op afroep is overeengekomen zonder dat daarbij termijnen voor het af- roepen zijn gesteld, is Caressi bevoegd, indien na de datum van bevestiging en voor de levering een of meerdere kostenfactoren een wijziging hebben ondergaan, de overeengekomen prijs dien overeenkomstig aan te passen. De Afnemer is bevoegd, tenzij redelijkheid zich hiertegen verzet, de Overeenkomst te ontbinden op grond van die prijswijziging. Indien binnen drie maanden na de Overeenkomst nog niet alle zaken zijn afgeroepen, is Caressi gerechtigd de Afnemer te sommeren een termijn te noemen waarbinnen alles zal zijn afgeroepen, waarbij Afnemer ook tot afname verplicht is. Caressi is in dat geval bevoegd om overeenkomstig artikel 9 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden opslagkosten in rekening te brengen bij de Afnemer. 

Artikel 8: Emballage 

1. De ten behoeve van de aflevering door Caressi gebruikte en meermalen bruikbare emballage (verpakkingen, pallets, e.d.) wordt door Caressi aan de Afnemer in rekening gebracht. Geretourneerde emballage als in de vorige zin bedoeld, wordt na ontvangst door Caressi gecrediteerd. De Afnemer dient deze emballage franco te verzenden. In slechte staat verkerende emballage, zulks ter beoordeling van Caressi, wordt niet gecrediteerd. 

Artikel 9: Uitstel van levering; niet afname en annulering 

1. Indien de Afnemer uitstel van levering vraagt voor een voor hem gereedstaand product, en Caressi daarmee akkoord gaat, gaat het risico van de zaak over op het moment van de oorspronkelijke leveringsdatum en heeft Caressi het recht om de overeengekomen prijs te factureren en na een opslagperiode van vier weken opslagkosten in rekening te brengen. 

2. Indien de Afnemer het product niet of niet op de overeengekomen datum in ontvangst neemt dan wel indien hij een bestelling annuleert, heeft Caressi het recht om de Overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding in rekening te brengen. Indien het gaat om maatwerk bestaat deze schadevergoeding tenminste uit de kosten die in ver- band met de vergeefse aflevering zijn gemaakt vermeerderd met de volledige koopprijs. Indien het niet gaat om maatwerk dan zal de schadevergoeding tenminste bestaan uit de kosten van de vergeefse aflevering, en de volledige koopprijs verminderd met 50% van de prijs waarvoor het product binnen zestig dagen na de oorspronkelijke afleveringstermijn door Caressi aan derden is verkocht dan wel redelijkerwijze verkocht had kunnen worden. 

3. Caressi is bevoegd om de aflevering van de door de Afnemer gekochte producten op te schorten indien de Afnemer zijnerzijds zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen voor eerdere leveringen) niet nakomt dan wel Caressi gegronde redenen heeft om te vrezen dat de Af- nemer zijn verplichtingen niet zal nakomen. Caressi zal de Afnemer zo spoedig mogelijk informeren over een opschorting van een levering en de reden daarvoor. De Afnemer is in dat geval verplicht om op eerste verzoek van Caressi – naar de keuze van Caressi – alle openstaande vorderingen te voldoen, de gekochte producten bij vooruitbetaling te voldoen, een aanbetaling te doen en/of zeker- heden te stellen. Caressi is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook van de Afnemer als gevolg van een opschorting van de levering, tenzij er sprake is van grove schuld van Caressi. 

Artikel 10: Ontbinding 

Onverminderd haar overige bevoegdheden op grond van de wet, de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is Caressi bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks on- verminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien: 

- de Afnemer in strijd handelt met enige bepaling van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden; 

- een (buitenlandse) wettelijke regeling wordt toegepast die tot doel heeft de Afnemer te liquideren dan wel de schuldenpositie van de Afnemer te saneren, zoals faillissement, (voorlopige) surseance van betaling en soortgelijke wettelijke regelingen;

- het bedrijf van de Afnemer wordt stilgelegd of geliquideerd of door de Afnemer een onder- hands akkoord aan schuldeisers wordt aangeboden; 

- de Afnemer, na daartoe schriftelijk te zijn verzocht, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van Caressi passende zekerheid heeft gesteld;

In deze gevallen is iedere vordering op de Afnemer terstond opeisbaar, zonder dat Caressi tot schadevergoeding of welke andere verplichting dan ook gehouden is. Onverminderd het recht van Caressi om de daadwerkelijk geleden schade te vorderen van de Afnemer wordt de minimale schadevergoeding waartoe de Afnemer in dit geval gehouden is, bepaald overeenkomstig artikel 9 lid 2 van deze Algemene Voorwaarden. 

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud 

1. De door Caressi afgeleverde producten blijven haar eigendom, totdat door Afnemer de koop- prijs van die producten, eerder afgeleverde producten of van nog af te leveren producten is betaald, en tevens is betaald hetgeen door de Afnemer ten aanzien van werkzaamheden of kosten in ver- band met de aflevering daarvan verschuldigd is geworden. 

2. Het eigendom van die producten blijft ook bij Caressi, zolang door Afnemer een vordering van Caressi wegens door de Afnemer gepleegde wanprestatie in verband met die producten/ werkzaamheden niet is betaald. 

3. Zonder voorafgaande schriftelijke uitdrukkelijk toestemming van Caressi, mag Afnemer de producten, voordat de eigendom daarvan op de Afnemer is overgegaan, niet verkopen, doorleveren of vervreemden anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, noch anderszins bezwaren of belasten. Ook is het de Afnemer zonder schriftelijke toestemming van Caressi niet toegestaan om, voordat de eigendom daarvan op de Afnemer is overgegaan, de producten te verwerken, te (de) monteren of bestanddeel te maken van een andere (on)roerende zaak anders dan in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. 

4. Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Afnemer verplicht om Caressi daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen als ook die derden te wijzen op het eigendomsrecht van Caressi. 

5. In het geval Afnemer zijn verplichtingen niet nakomt en Caressi zijn eigendomsrecht wil realiseren heeft hij het recht tot ongehinderde toegang tot de producten en de plaats waar deze zich bevinden en verplicht de Afnemer zich reeds nu om aan Caressi alle medewerking te verlenen ten- einde hem in staat te stellen om het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de geleverde producten.

6. Indien een door Caressi geleverd product, waarvan Caressi eigendomsvoorbehoud heeft, wordt ingevoerd in een andere lidstaat van de Europese Unie, beheerst het recht van die lidstaat het eigendomsvoorbehoud in het geval dat recht ter zake daarvan voor Caressi gunstiger bepalingen bevat. 

Artikel 12: Overmacht 

1. Als overmacht gelden naast de omstandigheden die de wet als zodanig aanvaardt, ook en in ie- der geval staking en/of ziekte van de werknemers of hulppersonen van Caressi, niet, niet volledige en/of vertraagde levering of andere toerekenbare tekortkomingen of onrechtmatige gedragingen door toeleveranciers van Caressi, oorlog en oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijk mobilisatie, in en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uit- voering van de Overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van een Overeenkomst was te voorzien, natuurgeweld (waaronder aardbevingen, waterschade en vorst), verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, storingen in leveren van energie, defecten aan machines, alles zowel bij het bedrijf van Caressi als bij derden van wie Caressi de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken en voorts alle overige oorzaken, die ontstaan buiten wil en/of toedoen van Caressi. In het geval van tijdelijke overmacht kan de levertijd worden verlengd met de duur van de overmacht vermeerderd met een periode waarbinnen Caressi redelijkerwijze tot aflevering kan overgaan, in welk geval de Afnemer niet tot ontbinding bevoegd is. Wel heeft de Afnemer het recht om na het verstrijken van de levertijd Caressi schriftelijk te sommeren binnen vier weken na dagtekening te leveren, bij gebreke waarvan Afnemer onmiddellijk tot ontbinding van de Overeenkomst over kan gaan. In dat geval heeft de Afnemer geen recht op enige schadevergoeding. 

Artikel 13: Prijs, betaling en gevolgen van niet tijdige betaling 

1. De door Caressi in zijn aanbieding genoemde dan wel in de Overeenkomst vastgelegde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief btw en exclusief vervoerskosten.

2. Alle douaneformaliteiten, zowel in het land van uitvoer als in het land van invoer dienen door de afnemer te worden afgehandeld. Alle kosten en heffingen samenhangende met douaneformaliteiten zijn voor rekening van de Afnemer. Indien Caressi op verzoek van de Afnemer voor douane- formaliteiten zorgdraagt of indien de overeengekomen voorwaarden van de ICC Incoterms deze zorg op Caressi legt, blijven deze douaneformaliteiten en de daarmee samenhangende kosten en heffingen voor rekening en risico van de Afnemer. 

3. Caressi kan de prijzen na het sluiten van de Overeenkomst verhogen op grond van externe factoren, zoals verhoging van belastingen, externe leveranciersprijzen, valutakoersen, grondstoffen, vrachtkosten, lonen en/of sociale lasten, invoerrechten, heffingen of andere lasten. 

4. Betaling van het eindbedrag van de factuur van Caressi dient – verminderd met de eventueel in rekening gebrachte kredietbeperkingstoeslag – te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen Caressi en Afnemer. De datum van betaling is de datum waarop het door de Afnemer verschuldigde bedrag is bijgeschreven op de door Caressi aangegeven bank- of girorekening. 

5. Het recht op verrekening/opschorting van enige betalingsverplichting kan door Afnemer jegens Caressi nimmer worden ingeroepen.

6. Indien de Afnemer de betaaltermijn als bedoeld in lid 4 van dit artikel overschrijdt, geraakt Afnemer zonder aanmaning of ingebrekestelling jegens Caressi in verzuim en is Afnemer de wettelijke handelsrente verschuldigd, vermeerderd met 5% per jaar over het eindbedrag van de factuur vanaf de vervaldatum tot de dag der voldoening. Caressi heeft het recht om telkens na afloop van een jaar het bedrag waarover de wettelijke handelsrente wordt berekend te vermeerderen met de over dat jaar verschuldigd geworden rente. Bevrijdende betaling kan uitsluitend plaatsvinden op de door Caressi aangegeven bank- of girorekening. 

7. In geval Afnemer met betaling in verzuim is, is Afnemer tevens de buitengerechtelijke en ge- rechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten worden doorbelast op basis van de werkelijk gemaakte kosten met een minimum van 10% over het niet of niet tijdig betaalde bedrag. 

Artikel 14: Aansprakelijkheid 

1. Caressi, noch haar medewerker(s) noch door Caressi ingeschakelde derde(n) is respectievelijk zijn aansprakelijk voor welke schade uit welke hoofde en van welke aard dan ook, geleden door de Afnemer of enige derde, verband houdende met de levering van producten, het gebruik van producten, het bezit van producten of defecten aan geleverde producten, daaronder mede begrepen niet behoorlijke nakoming van herstel of herleveringsverplichting, een en ander behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van Caressi of indien en voor zover dwingendrechtelijk anders is bepaald. 

2. Indien en voor zover enige aansprakelijkheid zou bestaan van Caressi krachtens het eerste lid van dit artikel, dan is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. De door Afnemer geleden indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, bestaande uit onder meer (maar niet beperkt tot) gederfde winst, gederfde omzet of gemiste inkomsten, komt nimmer voor vergoeding door Caressi in aanmerking. 

3. Aansprakelijkheid voor directe schade van Caressi is in ieder geval steeds beperkt tot de verplichting tot herlevering, dan wel tot de verplichting tot het betalen van het op de Overeenkomst betrekking hebbende factuurbedrag, met een maximum van het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Caressi in het voorkomende geval uitkeert (vermeerderd met het bedrag van het eigen risico), zulks ter keuze van Caressi.

4. Afnemer vrijwaart Caressi voor alle aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan een andere dan aan Caressi toerekenbaar is, en voor aanspraken van derden die verband houden met de tussen Afnemer en die derden gesloten overeenkomsten. 

5. Het is de Afnemer niet toegestaan de producten door te verkopen of op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden in landen buiten de Europese Unie, aan derden in landen die niet vallen onder de toepasselijkheid van de CE-markering en/of aan derden in landen waarin andere c.q. aanvullende product-/veiligheids-/milieueisen gelden. Indien de Afnemer handelt in strijd met bepaalde in de vorige zin, is Caressi hiervoor op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk. De Afnemer vrijwaart Caressi voor alle schade en aanspraken van derden (waaronder boetes, sancties en gevolgschade) als gevolg van de doorverkoop/doorlevering van de producten in strijd met het bepaalde in deze artikellid. 

6. Onverminderd het bepaalde in artikel 4 en 5 omtrent reclamatie en het bepaalde in dit artikel omtrent aansprakelijkheid van Caressi, bedraagt de verjaringstermijn dan wel vervaltermijn van alle vorderingen en verweren jegens Caressi en de door Caressi bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden, één jaar, of een kortere termijn indien dat voortvloeit uit de wet. 

Artikel 15 Uitsluiting platformverkoop 

1. Afnemer garandeert dat hij de producten uitsluitend aan zal bieden in zijn eigen verkooppunt(en). 

2. Het is Afnemer uitdrukkelijk verboden de producten door te verkopen of op enige wijze ter beschikking te stellen aan online verkoopplatforms, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Caressi. 

3. Afnemer erkent het belang van Caressi om het productimago te borgen en conformeert zich aan de in dit artikel gestelde beperkingen ten aanzien van platform verkoop. 

Artikel 16 Rechten van intellectuele en industriële eigendom 

1. Alle rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening of modelrecht en auteursrecht die rusten of komen te rusten op de producten, komen toe aan Caressi. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Caressi daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen; 

2. Caressi is houder van het merk ‘Caressi’, geregistreerd bij het EUIPO onder nummer 012070751. Het is Afnemer nimmer toegestaan de producten onder een andere naam of ander (beeld)merk te (doen) presenteren of te verkopen dan wel valselijk te doen voorkomen dat de producten door Afnemer zijn ontworpen of gemaakt, dan wel dat Afnemer de houder van het merkenrecht is. 

3. Caressi verleent aan Afnemer een non-exclusief gebruiksrecht op het merk ‘Caressi’ en is te allen tijde bevoegd aan dit gebruiksrecht nadere voorwaarden te verbinden.

4. Voor zover van belang, verleent Caressi aan Afnemer het niet-overdraagbare recht om ter beschikking gestelde adviezen, documentatie, rapporten, modellen en software te gebruiken, tenzij anders is overeengekomen. Het is niet toegestaan, al dan niet met behulp van derden, om deze te vermenigvuldigen, te openbaren of te exploiteren, anders dan direct uit de Overeenkomst voort- vloeit. Het gebruiksrecht vervalt op het moment dat Caressi in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling is aangevraagd of een onderhandse betalingsregeling aan schuldeisers heeft voorgesteld. 

5. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan Afnemer ter beschikking gestelde producten, programmatuur, websites, interfaces, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Caressi, diens licentiegevers of toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een onmiddellijk herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare aan derden en niet sublicentieerbare licentie die niet meer in- houdt dan dat het onderwerp van de licentie mag worden aangewend voor het doel waarvoor het onderwerp van de licentie aan Afnemer door Caressi ter beschikking is gesteld. 

6. Caressi garandeert dat geen rechten van derden, waaronder maar niet beperkt tot pandrechten, eigendomsrechten, intellectuele en industriële eigendomsrechten zich verzetten tegen beschikbaar- stelling aan Afnemer van apparatuur, programmatuur, materiaal (beeldmateriaal, modellen, tekst, muziek, audio, domeinnamen, logo’s, hyperlinks etc.), databestanden of andere materialen, waar- onder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie. 

7. Caressi vrijwaart Afnemer tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering of claim dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde. 

Artikel 17 Retourvoorwaarden 

Het retourneren van goederen kan alleen geschieden met schriftelijke toestemming van Caressi. Klant specifieke goederen (maatwerk) worden niet retour genomen door Caressi. De te retourneren goederen mogen niet ouder zijn dan 3 maanden en dienen courant, niet-klant specifiek en onbeschadigd te zijn. Tevens dienen de goederen ongebruikt en in hun originele verpakking ver- pakt te zijn, de verpakking dient onbeschreven te zijn. Indien aan deze voorwaarden voldaan wordt, wordt in principe een volledige creditnota uitgeschreven; zo niet dan worden kosten in rekening gebracht c.q. wordt niet het volledige bedrag gecrediteerd. 

Artikel 18: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1. Op alle overeenkomsten die Caressi sluit is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting, waar nodig, van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag).

2. Indien een bepaling van deze voorwaarden wordt geacht onwettig, ongeldig of onafdwingbaar te zijn, zullen de voorwaarden gelding blijven houden. Partijen zullen die bepalingen die in rechte geen stand houden in onderling overleg aanpassen zodat de strekking van de bepaling wordt geëvenaard, om zo de oorspronkelijke intentie van partijen weer te geven. Een dergelijke bepaling zal de wettigheid en geldigheid van de overige bepalingen niet beïnvloeden. 

3. Alle geschillen die tussen de Caressi en de Afnemer ontstaan, worden, onverminderd het in artikel 5 bepaalde en onverminderd de wettelijke bevoegdheid van de Kantonrechter, beslecht door de Rechter die bevoegd is in de plaats van de statutaire vestiging van de Caressi.